OCS Hỗn hợp - Tiêu chuẩn Thành phần Hữu cơ

Tiêu chuẩn thành phần hữu cơ (OCS) áp dụng cho bất kỳ sản phẩm nào không phải là thực phẩm có chứa từ 5-100% nguyên liệu hữu cơ. Tiêu chuẩn này xác minh sự hiện diện và lượng nguyên liệu hữu cơ trong một thành phẩm. Hơn nữa, OCS theo dõi hành trình của nguyên liệu thô từ nguồn đến thành phẩm. Quy trình này sau đó được chứng nhận bởi một bên thứ ba được công nhận.

OCS 100 dựa vào xác minh của bên thứ ba để xác nhận xem thành phẩm có chứa chính xác lượng nguyên liệu hữu cơ gia tăng ban đầu hay không. OCS cho phép đánh giá và xác minh độc lập, minh bạch, nhất quán và toàn diện các tuyên bố về thành phần chất hữu cơ đối với sản phẩm. OCS bao gồm quy trình chế biến, sản xuất, đóng gói, gắn nhãn, kinh doanh và phân phối sản phẩm có chứa ít nhất 95% nguyên liệu 'hữu cơ' được chứng nhận. Có thể được sử dụng như là một công cụ doanh nghiệp với doanh nghiệp nhằm cung cấp cho các công ty phương tiện để đảm bảo rằng họ đang bán chất lượng cũng như nhận đúng những gì họ thanh toán.

Chứng nhận Control Union BV được SLAB công nhận cho chương trình này theo đăng ký nr. Những Sản phẩm CP-004-01.

Tìm hiểu thêm

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy