Chứng nhận & Công nhận

Control Union Certifications đạt được và duy trì mức độ liêm chính cao nhất thông qua việc được nhiều chính phủ và các tổ chức ngành công nhận, đảm bảo các dịch vụ và chứng nhận của chúng tôi luôn ở cấp độ cao nhất.

Control Union Certifications được công nhận bởi:

  • Các cơ quan cấp phép quốc gia, bao gồm Dutch RvA (I192, C412, C490, C499) hoặc Sri Lanka SLAB (CP 004-01)
  • Các tổ chức công nhận trong ngành, chẳng hạn như ASI (ASI-ACC-017)
  • Các cơ quan cấp phép thuộc chính phủ, chẳng hạn như Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA - U.S. Department of Agriculture)

Ngoài ra, Control Union Certifications còn đảm nhận hơn tá cấp phép khác cho các chương trình quốc gia và ngành. 

Các chứng nhận do Control Union cấp được tất cả các ngành và thị trường chính chấp nhận. Với hơn 200 chương trình chứng nhận, Control Union hướng tới mục tiêu duy trì sự tin cậy và tín nhiệm của khách hàng và các bên liên quan khác.  

Để đạt được mục tiêu này và duy trì uy tín của mình với tư cách là một tổ chức chứng nhận hàng đầu, Control Union Certifications có hệ thống quản lý chất lượng toàn cầu được nhiều cơ quan cấp phép quốc gia và quốc tế đánh giá thường xuyên về cả nội bộ lẫn đối ngoại.

Cơ sở của hệ thống quản lý chất lượng này là các tiêu chuẩn ISO/IEC 17020:2012, ISO/IEC 17065:2012 và ISO/IEC 17021:2015 và các tài liệu bắt buộc của họ, nhưng các tài liệu chứng nhận cụ thể khác cũng được áp dụng.

Thông tin liên quan đến trạng thái được chứng nhận của khách hàng sẽ được cung cấp khi có yêu cầu.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy