Hiện diện toàn cầu

Control Union Certifications hiện diện toàn cầu trải rộng hơn 70 quốc gia tại 6 châu lục.

Một trong những tài sản lớn nhất của Control Union là có các văn phòng trên toàn cầu.

Từ những văn phòng địa phương này, Control Union có thể cung cấp hỗ trợ tại chỗ và kiến thức để trợ giúp khách hàng trước những thách thức tại địa phương.

Thông qua kiến thức và kinh nghiệm của đội ngũ nhân sự địa phương, Control Union được trang bị đặc biệt để giao tiếp và giảm thiểu rủi ro mà khách hàng phải đối mặt ở khắp nơi trên thế giới.

.
This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy