Tính bền vững

Control Union Certifications duy trì tính bền vững như là một trọng tâm cốt lõi, cả trong hiện tại và tương lai. 

Tính bền vững bắt đầu trong lĩnh vực này và hiện diện ở mọi bước của chuỗi cung ứng. 

Thấu hiểu sự gắn kết giữa tính bền vững với cách thức sản xuất và đưa ra thị trường các sản phẩm thức ăn, năng lượng sinh học và hàng dệt may cung cấp cho Control Union Certifications khả năng đặc biệt để giải quyết những thách thức về tính bền vững của nhà nông và doanh nghiệp cũng như để đảm bảo tương lai của họ.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy