Nền tảng và tổng quan

Luật hiện đại hóa an toàn thực phẩm (FSMA - Food Safety Modernization Act) của FDA về quy tắc Kiểm soát dự phòng đối với thực phẩm dành cho người đã hoàn tất và ấn định ngày tuân thủ. 

Sau đây là thời hạn phải tuân thủ.


Thời gian tuân thủ chung
(doanh nghiệp phải tuân thủ định nghĩa hiện hành theo từng quy định) 

Quy tắc

Công bố
quy tắc cuối cùng

Yêu cầu

Hạn chót

   Kiểm soát dự phòng đối với thực phẩm dành cho người

17/9/15

1 năm kể từ quy tắc cuối cùng**

19/9/2016

   Kiểm soát dự phòng đối với thức ăn chăn nuôi

17/9/15

1 năm kể từ quy tắc cuối cùng (cGMP), 2 năm

đối với PC**

19/9/2016 (cGMP)

18/9/2017 (PC)

An toàn sản xuất

27/11/2015

2 năm kể từ ngày có hiệu lực*

26/01/2018

   Chương trình xác minh nhà cung cấp nước ngoài

27/11/2015

18 tháng kể từ quy tắc cuối cùng†

30/05/2017

Cấp phép và chứng nhận của bên thứ

27/11/2015

Sau Tiêu Chuẩn Kiểm định Mẫu‡

-

   Vận chuyển Vệ sinh

4-06-16

1 năm kể từ quy tắc cuối cùng

4-06-17

   Bảo vệ Thực phẩm

5-27-16

3 năm kể từ ngày có hiệu lực

7-26-19Thời gian Tuân thủ cho Doanh nghiệp nhỏ
(doanh nghiệp phải tuân thủ các định nghĩa hiện hành theo từng quy định)

Quy tắc

Công bố quy tắc cuối cùng

Yêu cầu

Hạn chót

Kiểm soát dự phòng đối với thực phẩm dành cho người

17/9/15

2 năm kể từ quy định cuối cùng**

9-18-17

Kiểm soát dự phòng đối với thức ăn chăn nuôi

17/9/15

2 năm kể từ quy tắc cuối cùng (cGMP), 3 năm đối với

Kiểm soát Dự phòng**

9-18-17 (cGMP)

9-17-18 (Kiểm soát Dự phòng)

An toàn sản xuất

27/11/2015

3 năm kể từ ngày có hiệu lực*§

1-26-19

Chương trình xác minh nhà cung cấp nước ngoài

27/11/2015

18 tháng kể từ quy tắc cuối cùng†

30/05/2017

Cấp phép và chứng nhận của bên thứ

27/11/2015

N/A

N/A

Vận chuyển Vệ sinh

4-06-16

2 năm kể từ quy tắc cuối cùng

4-06-18

Bảo vệ Thực phẩm

5-27-16

4 năm kể từ ngày có hiệu lực

7-26-20

 

 

Thời gian Tuân thủ cho Doanh nghiệp rất nhỏ (doanh nghiệp phải tuân thủ các định nghĩa hiện hành theo từng quy định)

Quy tắc

Công bố quy tắc cuối cùng

Yêu cầu

Hạn chót

Kiểm soát Dự phòng đối với Thực phẩm Con người

17/9/15

3 năm kể từ quy tắc cuối cùng§

9-17-18

Kiểm soát Dự phòng đối với Thức ăn Chăn nuôi

17/9/15

3 năm kể từ quy tắc cuối cùng (cGMP), 4 năm đối với Kiểm soát Dự phòng§

9-17-18 (cGMP)

9-17-19 (PC)

An toàn sản xuất

27/11/2015

4 năm kể từ ngày có hiệu lực*§

1-26-20

Chương trình Xác minh Nhà cung cấp Nước ngoài (FSVP)

27/11/2015

18 tháng kể từ quy tắc cuối cùng†

30/05/2017

3PAC

27/11/2015

N/A

N/A

Vận chuyển Vệ sinh

4-06-16

N/A

N/A

Bảo vệ Thực phẩm

5-27-16

5 năm kể từ ngày có hiệu lực (yêu cầu được sửa đổi)

7-26-21

 

*Các trang trại có thêm 2 năm để tuân thủ một số yêu cầu liên quan đến nước. Ngày tuân thủ riêng có thể áp dụng cho mầm cây.

**Kiểm soát Dự phòng đối với Con người: ngày tuân thủ chung của Chương trình Chuỗi Cung ứng là (1) 3-17-17 (9-18-17 đối với các doanh nghiệp nhỏ) HOẶC (2) sáu tháng sau khi nhà cung cấp được yêu cầu tuân thủ các quy tắc áp dụng. Kiểm soát Dự phòng đối với Động vật: Sngày tuân thủ chung của Chương trình Chuỗi Cung ứng là (1) 9-18-17 (9-17-18 đối với các doanh nghiệp nhỏ) HOẶC (2) sáu tháng sau khi nhà cung cấp được yêu cầu tuân thủ các quy tắc áp dụng.

†Tất cả nhà nhập khẩu phải tuân thủ các yêu cầu của FSVP vào ngày 5-30-17 HOẶC sáu tháng sau khi các nhà cung cấp nước ngoài của họ đạt thời hạn tuân thủ FSMA, tùy vào thời điểm nào sau đó. "Các nhà nhập khẩu rất nhỏ" và "các nhà nhập khẩu thực phẩm từ những nhà cung cấp nước ngoài rất nhỏ" phải tuân thủ các yêu cầu sửa đổi.

‡ Các quy định của 3PAC có hiệu lực ngay sau quy tắc cuối cùng, nhưng chỉ có thể được thực hiện sau khi công bố Tiêu chuẩn Kiểm định Mẫu, chưa được FDA công bố.

  • Ngày tuân thủ được sửa đổi đối với các cơ sở đủ điều kiện để lưu trữ các hồ sơ hỗ trợ tình trạng của cơ sở đó.

 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này được cung cấp chỉ với mục đích thông tin và không phải là lời khuyên pháp lý. CUC không tư vấn về việc áp dụng luật cho từng trường hợp cụ thể của cá nhân hoặc công ty. Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để đảm bảo thông tin của chúng tôi chính xác và hữu ích nhưng chúng tôi khuyên bạn nên tham vấn luật sư nếu bạn muốn có sự đảm bảo chuyên nghiệp rằng thông tin của chúng tôi và cách giải thích của bạn phù hợp với tình hình cụ thể.

 

Các quy tắc cuối cùng này là sản phẩm của một mức độ tiếp cận chưa từng có của FDA Hoa Kỳ đối với ngành, các nhóm người tiêu dùng, các đối tác theo quy định liên bang, tiểu bang, địa phương và bộ tộc của cơ quan, học viện và các bên liên quan khác.

NHÀ NHẬP KHẨUvào Hoa Kỳ: FSMA áp dụng cho cả nhà nhập khẩu vào Hoa Kỳ do Chương trình Xác minh Nhà cung cấp Nước ngoài (FSVP) yêu cầu các nhà nhập khẩu xác minh rằng hàng hoá họ nhập vào Hoa Kỳ đạt tiêu chuẩn an toàn bằng cách sử dụng đánh giá rủi ro. Control Union đã xây dựng một nền tảng để khách hàng có thể sử dụng để giám sát, nhập khẩu, duy trì và đánh giá tính sẵn sàng của nhà cung cấp để tuân thủ FSMA.

NHÀ XUẤT KHẨU từ Hoa Kỳ: FSMA áp dụng cho các cơ sở phát triển, sản xuất, chế biến, đóng gói hoặc lưu trữ thức ăn cho người hoặc động vật. Trang trại sản xuất, người giao hàng, người nhận, người bốc hàng và người vận chuyển chuyên chở thực phẩm ở Hoa Kỳ cũng phải tuân thủ.

MIỄN TRỪ: Một số sản phẩm nhất định ngoại trừ sản phẩm FSMA vì chúng đã có trong các quy định khác. Bao gồm các sản phẩm: Thực phẩm đóng hộp có hàm lượng axit thấp, Nước ép và Hải sản. Để tham khảo thêm, vui lòng truy cập https://www.fda.gov/food/newsevents/constituentupdates/ucm569554.htm.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy