Quy trình chứng nhận

Control Union Certifications hướng tới mục tiêu cung cấp sự đảm bảo và tin cậy cho tất cả các bên quan tâm rằng sản phẩm, quy trình, dịch vụ hoặc tổ chức mà Control Union Certifications đã chứng nhận đều đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn kiểm định hoặc chứng nhận có liên quan. Vì lý do đó, quy trình chứng nhận được đặt ra theo các thủ tục mô tả toàn bộ quy trình, từ quá trình nộp đơn để cấp giấy chứng nhận đảm bảo và người có đủ trình độ chuyên môn để thực hiện các hoạt động đó.

Quy trình của Control Union Certifications dựa trên nguyên tắc khách quan và toàn vẹn. Những quy trình này được thảo luận trong Hội đồng Tư vấn của chúng tôi, bao gồm các đại diện từ những lĩnh vực hoạt động chính như lâm nghiệp, sản xuất và chế biến thực phẩm, năng lượng, thương mại, vận tải và người tiêu dùng. 

Hội đồng là một tổ chức độc lập, tư vấn việc quản lý của Control Union Certifications về phát triển các chính sách và nguyên tắc liên quan đến tính công bằng, sự tin cậy trong việc chứng nhận, bao gồm tính công khai và nhận thức cộng đồng. 

Control Union Certifications được một số tổ chức kiểm định địa phương và quốc tế công nhận, như Dutch board of accreditation (RVA) và Accreditation Services International (ASI)

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy