2BSvs - Chương trình tự nguyện về Tính bền vững Nhiên liệu sinh học Sinh khối

Chương trình chứng nhận 2BSvs của Pháp có liên quan đến việc sản xuất sinh khối bền vững.
Chương trình này đặc biệt liên quan đến các nhà sản xuất nhiên liệu sinh học và nhà cung cấp của họ, như thương nhân và hợp tác xã, liên quan đến nguyên liệu thô từ nguồn gốc hữu cơ, bao gồm nông sản và lâm sản.

Chương trình chứng nhận 2BSvs được Ủy ban Châu Âu công nhận và được một nhóm hợp tác phát triển bao gồm các đại diện trong lĩnh vực nhiên liệu sinh học ở Pháp. Chỉ thị 2009/28/EC, gọi tắt là Chỉ thị về Năng lượng Tái tạo (RED - Renewable Energy Directive), trên cơ sở thúc đẩy sử dụng năng lượng từ các nguồn tái tạo, đưa ra hai mục tiêu về năng lượng tái tạo vào năm 2020: 23% trong tiêu thụ toàn cầu và 10% về vận tải. Chứng nhận 2BSvs cho phép bán sinh khối hoặc nhiên liệu sinh học bền vững từ ngũ cốc, hạt có dầu, cây trồng protein, cây trồng khác hoặc chất thải và dư lượng.

Thông tin thêm về chứng nhận 2BSvs có sẵn trên trang web của 2BS Consortium.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy