ASC - Hội đồng Quản lý Nuôi trồng thủy sản

Các tiêu chuẩn của Hội đồng Quản lý Nuôi trồng thủy sản (ASC - Aquaculture Stewardship Council), ngành đánh bắt thủy sản và Chuỗi Hành trình sản phẩm của ASC (CoC) giúp các công ty và tổ chức thúc đẩy và xác định các loài cá nuôi trong trang trại đã được sản xuất có trách nhiệm. Quy trình chứng nhận của CoC bao gồm cá từ 'trại nuôi đến đĩa ăn' để đảm bảo truy xuất nguồn gốc đối với tất cả các sản phẩm.

Hội đồng Quản lý Nuôi trồng thủy sản (ASC) được thành lập vào năm 2010 bởi Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới (WWF - World Wildlife Fund) và Sáng kiến Thương mại Bền vững Hà Lan (IDH - Dutch Sustainable Trade Initiative) để cung cấp một chương trình chứng nhận hàng đầu thế giới về ngành nuôi trồng thủy sản. Tiêu chuẩn này bao gồm nhiều quy trình nuôi trồng thủy sản trên toàn cầu và xem xét cả khía cạnh môi trường và xã hội của nông trường để đảm bảo quá trình sản xuất có trách nhiệm. Một sản phẩm được chứng nhận bởi ASC cũng phải được chứng nhận theo tiêu chuẩn Chuỗi Hành trình sản phẩm (CoC). Điều này cung cấp các quy tắc cho việc thu mua, chế biến và kinh doanh các sản phẩm được ASC chứng nhận.

Tiêu chuẩn ASC bao gồm các nguyên tắc sau:
  1. Tuân thủ pháp luật (tuân thủ pháp luật, quyền hợp pháp ở tại đó).
  2. Bảo tồn môi trường tự nhiên và đa dạng sinh học.
  3. Bảo tồn nguồn tài nguyên nước.
  4. Bảo tồn sự đa dạng của các loài và quần thể hoang dã (ví dụ: ngăn ngừa xổng thoát có thể gây nguy hiểm cho cá hoang dã).
  5. Sử dụng có trách nhiệm về thức ăn chăn nuôi và các nguồn tài nguyên khác.
  6. Sức khỏe động vật (không sử dụng kháng sinh và hóa chất không cần thiết).
  7. Trách nhiệm xã hội (ví dụ: không có lao động trẻ em, sức khỏe và an toàn của người lao động, tự do hội họp, quan hệ cộng đồng).
This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy