AWS - Liên minh bảo tồn nước

Control Union Certifications được được tham gia theo cơ cấu trong các dịch vụ dành cho người sử dụng nước bền vững kể từ năm 2010. Các dịch vụ đánh giá và chứng nhận về AWS (Liên minh Quản lý Nước) được cung cấp trên toàn cầu trong khi chúng tôi chỉ cung cấp EWS (Quản lý Nước ở Châu Âu) tại Châu Âu. AWS là một tổ chức đối tác của EWS.
Tiêu chuẩn AWS nhằm mục đích có thể áp dụng được cho nhiều người sử dụng nước có thể ảnh hưởng đến sự sẵn có và chất lượng nước. Trên thực tế, các thành viên của bất kỳ ngành nào (nông nghiệp, công nghiệp, đô thị, sân bay, v.v.) đều có thể đăng ký chứng nhận. Các tiêu chí chính của tiêu chuẩn này là việc khai thác nước bền vững, tình trạng nước sạch, các khu vực có Giá trị Bảo tồn Cao và quản lý nước.

Việc công nhận AWS được dựa trên các yêu cầu quy chuẩn của hệ thống AWS, ví dụ Tiêu chuẩn Quản lý Nước Quốc tế AWS (Tiêu chuẩn AWS), Yêu cầu Công nhận Tạm thời của AWS, Yêu cầu Chứng nhận của AWS và Yêu cầu Tự Xác minh của AWS.


Thông báo công khai

Gửi đến những ai đang quan tâm

Chúng tôi xin thông báo rằng Control Union Certifications (CUC) - một cơ quan chứng nhận và đánh giá độc lập đã được AWS công nhận - đã nhận được đơn đăng ký của bên dưới đây để chứng nhận theo tiêu chuẩn AWS (Liên minh bảo hộ nước).

Bên nộp đơn:
Coca cola Hellenic Bottling Armenia
Tbilisyan Highway, 8/3 blind Alley 0052
Yerevan
Armenia

Chúng tôi kính đề nghị các bên khi có ý kiến về yêu cầu chứng nhận trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi trong thời gian 30 ngày tới.

Chúng tôi hoan nghênh các ý kiến hoặc yêu cầu gặp gỡ với các chi tiết liên hệ sau:
Đánh giá viên chính của AWS: Ông Jan Hofsteede
Địa chỉ email: jhofsteede@controlunion.com

Chúng tôi muốn nhắc bạn thực tế rằng bất kỳ nội dung nói miệng hoặc gửi tới bằng văn bản nào liên quan đến hoạt động của bên ở trên phải được hỗ trợ bằng bằng chứng khách quan bất cứ khi nào có thể.

Ngày: 20-03-2018

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy