Bonsucro - Sáng kiến về mía tuyệt vời hơn

Control Union là nhà cung cấp dịch vụ toàn cầu cho ngành đường và chính thức được Bonsucro phê duyệt. Chúng tôi thực hiện các dịch vụ xác minh qua chuỗi cung ứng đầy đủ, từ nhà máy đường đến người tiêu dùng cuối cùng trên toàn cầu.

Quản lý rủi ro xã hội và môi trường rất quan trọng đối với người trồng mía, cơ sở chế biến và công ty thực phẩm do các khuôn khổ pháp lý cũng như sự mong đợi của người tiêu dùng và cổ đông đối với hàng hóa sản xuất bền vững.

Bonsucro là một hiệp hội nhiều bên liên quan được thành lập để giảm thiểu các tác động môi trường và xã hội đối với việc phát triển mía bằng cách thiết kế một tiêu chuẩn và chương trình để cải tiến ngành.

Sáng kiến này đã thành công trong việc thu hút tất cả các bên liên quan và đã phát triển phương tiện để đạt được các mục tiêu trong ngành kinh doanh mía.
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web của Bonsucro.

Control Union được công nhận để tiến hành các đánh giá và chứng nhận theo Tiêu chuẩn Bonsucro. Ngoài quy trình chứng nhận, chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ tiền đánh giá và chương trình đào tạo với tư cách là một nhà cung cấp đào tạo được Bonsucro ủy quyền.

 

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy