BRC - Hiệp hội Bán lẻ Anh Quốc

Các Tiêu chuẩn toàn cầu của Hiệp hội Bán lẻ Anh Quốc (BRC - British Retail Consortium) chỉ rõ những gì được các tổ chức yêu cầu cũng như giúp đảm bảo cho khách hàng rằng sản phẩm là an toàn, hợp pháp và có chất lượng cao.

Phạm vi tiêu chuẩn BRC nhằm vào các lĩnh vực khác nhau trong chuỗi cung ứng sản phẩm thực phẩm và hàng tiêu dùng và tất cả các tiêu chuẩn này kết hợp cam kết quản lý cấp cao, đánh giá rủi ro, phân tích mối nguy, quản lý chất lượng và các thực hành sản xuất tốt.

Control Union Certification cung cấp chứng nhận theo các tiêu chuẩn sau đây:

BRC FoodTiêu chuẩn về An toàn Thực phẩm Toàn cầu của BRC
Tiêu chuẩn này chỉ ra tiêu chí an toàn, chất lượng và hoạt động thực phẩm cần thiết trong tổ chức sản xuất thực phẩm. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các sản phẩm thực phẩm không trải qua bất kỳ quy trình nào tại chỗ được đánh giá hoặc các hoạt động liên quan đến bán buôn, nhập khẩu, phân phối hoặc lưu trữ ngoài sự kiểm soát trực tiếp của công ty. Tiêu chuẩn này được Sáng kiến An toàn về Thực phẩm Toàn cầu (GFSI) công nhận.

BRC Storage and DistributionTiêu chuẩn Lưu trữ và Phân phối Toàn cầu của BRC
Tiêu chuẩn này áp dụng cho các công ty cung cấp lưu trữ, bán buôn và phân phối thực phẩm và các sản phẩm không phải là thực phẩm và cũng được GFSI công nhận.

BRC Packaging and Packaging MaterialsTiêu chuẩn về Bao bì và Nguyên liệu Bao bì Toàn cầu của BRC
Điều này liên quan đến các nhà sản xuất bao bì và nguyên liệu bao bì được sử dụng trong các hoạt động đóng gói và đóng gói thực phẩm và mỹ phẩm, đồ vệ sinh và các sản phẩm và nguyên liệu tiêu dùng khác. Tiêu chuẩn này được GFSI công nhận.

BRC Agents and BrokersTiêu chuẩn về Đại lý và Môi giới Toàn cầu của BRC
Điều này áp dụng cho các công ty trong chuỗi cung ứng thực phẩm và/hoặc bao bì thực phẩm chuyên cung cấp dịch vụ thu mua, nhập khẩu hoặc phân phối sản phẩm. Các công ty này bao gồm thương nhân, môi giới, nhà nhập khẩu và nhà xuất khẩu.