CCS - Tiêu chuẩn Tuyên bố Thành phần

CCS (Content Claim Standard - Tiêu chuẩn Tuyên bố Thành phần) cung cấp cho các công ty một công cụ để xác minh thành phần của nguyên liệu đầu vào cụ thể. Từng tổ chức cùng với chuỗi cung ứng được một bên thứ ba độc lập kiểm tra. Mọi loại nguyên liêu đầu vào đều có thể được tuyên bố. CCS là nền tảng cho tất cả tiêu chuẩn chuỗi hành trình sản phẩm của Textiel Exchange.

CCS xác minh sự hiện diện và lượng nguyên liệu ban đầu trong một thành phẩm. Tiêu chuẩn này theo dõi hành trình của một nguyên liệu từ nguồn đến thành phẩm và được một bên thứ ba được công nhận chứng nhận. Tiêu chuẩn cho phép đánh giá và xác minh minh bạch, nhất quán, toàn diện và độc lập về các tuyên bố thành phần nguyên liệu trên các sản phẩm. Bao gồm các công ty tỉa hột bông, kéo sợi, dệt và đan, nhuộm và in, khâu. CCS có thể được sử dụng như là một công cụ doanh nghiệp với doanh nghiệp. Một mặt, tiêu chuẩn này cung cấp cho các công ty phương tiện để đảm bảo rằng họ đang bán những sản phẩm chất lượng và nhận đúng những gì họ thanh toán. Mặt khác, tiêu chuẩn cũng đóng vai trò là nền tảng cho các tiêu chuẩn tuyên bố thành phần được phát triển xoay quanh các nguyên liệu thô cụ thể.

Chứng nhận Control Union BV được SLAB công nhận cho chương trình này theo đăng ký nr. Những Sản phẩm CP-004-01.

Tìm hiểu thêm

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy