COSMOS - Tiêu chuẩn Mỹ phẩm Hữu cơ

Người tiêu dùng ngày nay chú ý nhiều hơn bao giờ hết đến chất lượng và an toàn mỹ phẩm cũng như nhận thức rõ hơn về những nguy hiểm có thể có của các thành phần tổng hợp đang được sử dụng.

COSMOS (Cosmetic Organic Standard - Tiêu chuẩn Mỹ phẩm Hữu cơ) là một tiêu chuẩn cá nhân trên toàn thế giới. COSMOS tuân thủ các nguyên tắc như thúc đẩy việc sử dụng các thành phần canh tác hữu cơ, sử dụng các quy trình chế tạo và sản xuất thân thiện môi trường và an toàn cho sức khỏe con người, bao gồm và mở rộng khái niệm 'hóa chất xanh'.

Tiêu chuẩn chia loại thành phần được sử dụng trong các sản phẩm mỹ phẩm thành 5 danh mục và quy định những yêu cầu cho từng loại. Các công ty cũng phải đảm bảo rằng bao bì của họ được thu nhỏ, thân thiện với môi trường và phải có kế hoạch quản lý chất thải và môi trường đối với các nhà máy của họ.

Control Union Korea được IOAS công nhận về COSMOS (số hợp đồng: 137). Nhấn vào đây để xem chi tiết về chứng nhận COSMOS. Vui lòng liên hệ suskorea@controlunion.com để biết thêm thông tin (mẫu đơn đăng ký, phí, quy định kiểm tra, v.v.). Nhấn vào đây để xem các thủ tục khiếu nại.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy