Đầu vào cho canh tác hữu cơ

Control Union Certifications cung cấp phê duyệt đầu vào cho sản xuất hữu cơ. Nông dân hữu cơ phải sử dụng các chất được phép và CUC có thể thực hiện đánh giá đầu vào dựa trên các yêu cầu chính thức đối với những công ty sản xuất phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các dịch vụ đánh giá và chứng nhận hàng năm.

Canh tác hữu cơ là một cách sản xuất thực phẩm không can thiệp đến vòng đời tự nhiên. Ngành này giảm thiểu tối đa tác động của con người lên môi trường và hoạt động theo hướng tự nhiên nhất có thể mà không sử dụng GMO.

Canh tác hữu cơ là một phần của chuỗi cung ứng mở rộng, cũng bao gồm chế biến, phân phối và bán lẻ thực phẩm. Để phù hợp với các thị trường hữu cơ, toàn bộ chuỗi sản xuất hữu cơ cần phải được kiểm định và chứng nhận. Khi đáp ứng được tất cả các yêu cầu thì có thể được cấp giấy chứng nhận và sử dụng lô-gô hữu cơ trên các sản phẩm được chứng nhận.

Input EU Input USDA-NOP

 

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy