ETI - Sáng kiến Thương mại có Đạo đức

Sáng kiến Thương mại có Đạo đức (ETI - Ethical Trading Initiative) là một liên minh giữa các công ty, công đoàn và tổ chức tự nguyện. ETI hoạt động trên toàn cầu để cải thiện điều kiện làm việc cho những người trồng nguyên liệu thô hoặc sản xuất hàng tiêu dùng. Đánh giá tập trung vào sự tự do của hiệp hội, không có lao động trẻ em và đảm bảo các điều kiện làm việc lành mạnh.

Thương mại có đạo đức có nghĩa là các nhà bán lẻ, nhãn hiệu và nhà cung cấp chịu trách nhiệm về cải thiện điều kiện làm việc của những người tạo ra sản phẩm mà họ bán. Các tiêu chuẩn của ETI được chia làm hai phần: Bộ quy tắc cơ sở ETI và Nguyên tắc thực hiện. Bộ quy tắc cơ sở ETI tập trung vào các thực hành lao động, phản ánh những tiêu chuẩn quốc tế có liên quan nhất. Các Nguyên tắc thực hiện xác định cam kết, thực hành quản lý và cách ứng xử theo yêu cầu của các thành viên trong công ty để thực hiện Bộ quy tắc cơ sở của ETI trong chuỗi cung ứng của họ.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy