EU - Quy định EEC số 834/2007 về Sản xuất hữu cơ

Kể từ khi bắt đầu có chứng nhận hữu cơ (chứng nhận organic) của Liên minh Châu Âu (EU), chúng tôi đã cung cấp cho các công ty trên toàn thế giới rất nhiều dịch vụ bao gồm chứng nhận hữu cơ và cấp Chứng nhận kiểm định (C.O.I.) thông qua TRACES.

Nguyên tắc của chứng nhận hữu cơ EU/chứng nhận organic EU là sản xuất thực phẩm bền vững từ đất đai cân bằng và màu mỡ. Trang trại phải được quản lý theo các quy định hữu cơ mà không có sinh vật biến đổi gen (GMO) và chất tổng hợp. Trong quá trình sản xuất và chế biến, các sản phẩm hữu cơ và phi hữu cơ phải được phân tách rõ ràng và phải ngăn ngừa ô nhiễm. Để tiếp cận thị trường hữu cơ, toàn bộ chuỗi sản xuất hữu cơ cần phải được kiểm tra. Nếu đáp ứng được tất cả các yêu cầu, có thể được cấp chứng nhận hữu cơ và được sử dụng logo thích hợp trên các sản phẩm được chứng nhận.

Nhập khẩu sản phẩm hữu cơ từ bên ngoài EU vào EU cần được cấp Chứng nhận kiểm định (COI) qua công cụ IT 'TRACES' của Ủy ban EU.

Mạng lưới văn phòng toàn cầu của Control Union Certifications cho phép chúng tôi chứng nhận organic hiệu quả và tiết kiệm chi phí hơn, đồng thời duy trì các quy trình kiểm tra và chứng nhận chuyên nghiệp nghiêm ngặt như nhau.

 

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy