EWS - Quản lý Nước Châu Âu

Control Union Certifications (CUC) tham gia vào việc sử dụng nước bền vững và kể từ năm 2010 là thành viên của ban chỉ đạo Quản lý Nước Châu Âu (EWS - European Water Stewardship). CUC đã tham gia vào quá trình phát triển chơng trình tiêu chuẩn và chứng nhận và là cơ quan chứng nhận đầu tiên được phê chuẩn về EWS.

Quản lý nước Châu Âu (EWS) do Đối tác Nước Châu Âu điều phối và hoạt động trong khuôn khổ các chính sách của EU về hiệu quả sử dụng nguồn tài nguyên phù hợp với 'Kế hoạch chi tiết của Châu Âu'.

Các đánh giá được mạng lưới toàn cầu gồm các chuyên gia đánh giá có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm của chúng tôi tiến hành. Hơn nữa, chúng tôi có thể cung cấp thông tin về các yêu cầu tiêu chuẩn và tuân thủ.

Đối với các ngành đã cam kết về quản lý nước, việc thực hiện EWS là một công cụ thiết thực để cải thiện việc sử dụng nước bền vững theo tư vấn kỹ thuật, đánh giá rủi ro và thực hiện các cải tiến chiến lược. Tiêu chuẩn có thể được áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm nông nghiệp, công nghiệp hoặc các nhà cung cấp dịch vụ.

Tiêu chuẩn EWS được xây dựng xoay quanh:

  • Khai thác nước bền vững
  • Trạng thái nước sạch
  • Những khu vực có Giá trị bảo tồn cao 
  • Quản lý nước

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy