FairTSA - Hiệp hội Bền vững Thương mại

FairTSA đã bổ nhiệm Control Union Certifications là một trong những cơ quan được phép đánh giá theo tiêu chuẩn FairTSA. Cơ quan này được thành lập ra để cung cấp một tiêu chuẩn thực tế nhằm xác định những điều kiện nghiêm ngặt và có ý nghĩa để đem đến cho tất cả các bên liên quan trong chương trình sự tin cậy về các sản phẩm có lô-gô FairTSA.

Tiêu chuẩn Thương mại công bằng của FairTSA bao gồm các sản phẩm nông nghiệp và chế biến, mỹ phẩm và thủ công mỹ nghệ. Các tiêu chuẩn đã được thiết kế để tuân thủ yêu cầu của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO - International Standardization Organization). Các tiêu chuẩn hiện tại chẳng hạn như tiêu chuẩn Tổ chức Dán nhãn Thương mại Công bằng (FLO - Fair Trade Labelling Organization), SA 8000, Chương trình hữu cơ quốc gia của USDA và ISEAL cũng đã được xem xét. Tính công bằng về giá cả, quyền của người nông dân, phát triển cộng đồng, tính minh bạch, phát triển dân chủ, tiến bộ xã hội và tính bền vững sinh thái của hệ thống sản xuất, các sinh cảnh có giá trị và những chủng loài đang bị đe dọa là những vấn đề được giải quyết.

Kiểm tra hàng năm là bắt buộc để duy trì chứng nhận theo tiêu chuẩn FairTSA.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy