GGL - Green Gold Label

Chương trình Green Gold Label được thiết kế nhằm đảm bảo rằng các sản phẩm sinh khối có nguồn gốc từ nguồn bền vững. Chương trình xem xét nguồn gốc (quản lý rừng hoặc nông nghiệp) và thông tin về chuỗi cung ứng (năng lượng và carbon). Chương trình cũng phù hợp với các quy định quốc gia về tìm nguồn sinh khối bền vững chẳng hạn như chương trình Khuyến khích Sản xuất Năng lượng Bền vững Hà Lan.

Chương trình Green Gold Label dựa trên thành tích đáng chú ý như là một trong những chương trình chứng nhận sinh khối trước nhất và được áp dụng trên toàn thế giới. Tiêu chuẩn GGL bao gồm một loạt các lĩnh vực và phạm vi khác nhau. Các tiêu chuẩn cụ thể có thể áp dụng tùy thuộc vào bản chất chính xác về doanh nghiệp của bạn, như:

  • Chuỗi Hành trình sản phẩm
  • Nguồn quản lý rừng
  • Nguồn nông nghiệp
  • Nhà máy phát điện/phương tiện dịch vụ chung (nhà sản xuất năng lượng)

Các tiêu chuẩn GGL cũng bao gồm dữ liệu về năng lượng và cacbon cần phải cung cấp trong suốt chuỗi cung ứng. Giấy chứng nhận giao dịch được cấp cho các giao dịch giữa các công ty được chứng nhận GGL trong chuỗi cung ứng.

Đánh giá GGL được tiến hành hàng năm. Control Union Certifications (CUC) được RvA (Dutch Accreditation Council - Hội đồng Kiểm định Hà Lan) công nhận về chương trình GGL. CUC đã chứng nhận cho các công ty trên toàn cầu dựa theo yêu cầu của chương trình.

Chứng nhận Control Union BV được RVA công nhận cho chương trình này theo đăng ký nr. Những Sản phẩm RvA-C412.

Tìm hiểu thêm

 

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy