GLOBALG.AP

Tiêu chuẩn GLOBALG.A.P. nâng cao các thực hành nông nghiệp tốt và cam đoan với người tiêu dùng về cách thức sản xuất thực phẩm trong nông trại. Điều này được thực hiện bằng cách giảm thiểu tối đa các tác động bất lợi đến môi trường trong hoạt động nông trại, giảm sử dụng hóa chất và đảm bảo cách tiếp cận có trách nhiệm đối với sức khỏe và an toàn của người lao động cũng như chăm sóc động vật.

Trong thời đại thay đổi và phát triển liên tục với nhiều mối quan tâm về sức khỏe, môi trường và nguồn tài nguyên, các nhà bán lẻ và người tiêu dùng mong muốn các sản phẩm đều được sản xuất một cách có trách nhiệm. Do đó, các nhà sản xuất trên toàn thế giới cần tuân thủ tiêu chuẩn của GLOBALG.A.P. GLOBAL.A.P. được quốc tế công nhận về sản xuất nông nghiệp và đảm bảo sản xuất thực phẩm an toàn và bền vững.

GLOBALG.A.P. chứng nhận cho các lĩnh vực sau:
  • An toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc thực phẩm
  • Môi trường
  • Sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động
  • Chăm sóc động vật
  • Quản lý cây trồng tổng hợp (ICM)
  • Phân tích mối nguy và Điểm kiểm soát tới hạn (HCCP)
Control Union cung cấp các dịch vụ chứng nhận trong các lĩnh vực sau:
  1. IFA (Integrated Farm Assurance Standard - Tiêu chuẩn đảm bảo nông trại tổng hợp) đối với sản xuất cây trồng, vật nuôi và nuôi trồng thủy sản
  2. Chuỗi hành trình sản phẩm (COC - Chain of Custody)
  3. Sản xuất thức ăn chăn nuôi hỗn hợp

Ngoài ra, chúng tôi có thể cung cấp thêm các mô-đun như GRASP, Albert Heijn và NURTURE.

Chứng nhận Control Union BV được RVA công nhận cho chương trình này theo đăng ký nr. Những Sản phẩm RvA-C412. Phạm vi này gồm các văn phòng chính tại Ethiopia, Pháp, Hungary, Israel, Pe-ru, Nam Phi và Sri-lanka.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy