GLOBALG.A.P. - Cơ sở nuôi trồng thủy sản, Chuỗi hành trình sản phẩm

Nghề đánh bắt thủy sản có trách nhiệm và bền vững đã trở thành một trong những vấn đề sống còn trong những thập kỷ qua. Các hoạt động đánh bắt thủy sản không phù hợp và không đúng cách đang đe dọa đến khả năng tồn tại lâu dài của nhiều hệ sinh thái đại dương.

Nhận thức của mọi người và nhu cầu về hải sản được chứng nhận đang tăng lên và việc sử dụng nhãn của Hội đồng quản lý hàng hải (MSC) và chương trình chứng nhận đánh bắt thủy sản là hành động cam đoan cần thiết một lần nữa rằng hải sản có nguồn gốc từ các hoạt động đánh bắt thủy sản bền vững, góp phần vào tình trạng bền vững của các đại dương trên thế giới.

Các nhà sản xuất và nhà cung cấp muốn đảm bảo rằng hải sản của họ có nguồn gốc từ các hoạt động đánh bắt thủy sản bền vững và muốn đưa sự bảo đảm này đến người dùng cuối, cần phải cung cấp bằng chứng về xuất xứ được thực hiện bằng Chứng nhận chuỗi sản phẩm (CoC).

Tiêu chuẩn CoC của MSC về truy xuất nguồn gốc hải sản đảm bảo rằng nhãn MSC chỉ được thể hiện trên hải sản từ đánh bắt thủy sản bền vững được MSC chứng nhận. Nếu hoạt động đánh bắt thủy sản được chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường MSC về đánh bắt bền vững, việc sử dụng nhãn MSC đối với sản phẩm hải sản chỉ được phép khi đã có sự xác minh độc lập rằng sản phẩm có nguồn gốc từ đánh bắt thủy sản được chứng nhận. Chứng nhận độc lập bởi Control Union Certifications dựa trên tiêu chuẩn CoC cung cấp xác minh này.

Chứng nhận Control Union BV được RVA công nhận cho chương trình này theo đăng ký nr. Những Sản phẩm RvA-C412. Phạm vi này gồm các văn phòng chính tại Peru.

 

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy