GRASP

GLOBALG.A.P Đánh giá Rủi ro về Thực hành Xã hội (GRASP) chủ yếu được dựa trên các kiểm tra tài liệu và để đánh giá rủi ro xã hội trong sản xuất chính. GRASP hỗ trợ các nhà sản xuất giải quyết những vấn đề xã hội quan trọng và xây dựng nhận thức ở cấp nông trại.

GRASP bao gồm 13 Điểm kiểm soát và Tiêu chuẩn Tuân thủ;

  • 11 Điểm kiểm soát đối với các nhà sản xuất và nhóm nhà sản xuất đơn lẻ
  • 1 Điểm kiểm soát bổ sung cho các nhóm nhà sản xuất về Hệ thống Quản lý Chất lượng (QMS)
  • 1 điểm kiểm soát cho các thực hành xã hội được khuyến nghị.

GRASP có thể được đánh giá kết hợp với các tiêu chuẩn sản xuất chính GLOBALG.A.P hoặc các chương trình chuẩn tương đương/AMC. Hơn nữa, GRASP có thể được đánh giá ở bất kỳ quốc gia nào – ngay cả khi GLOBALG.A.P. đã phê duyệt Hướng dẫn Giải thích Quốc gia về GRASP không tồn tại. Trong trường hợp một quốc gia không có Hướng dẫn Giải thích về GRASP, người nộp đơn cần phải đưa ra một kế hoạch dự án để phát triển hướng dẫn giải thích đó cho Ban Thư ký của GLOBALG.A.P.

Bu program akredite değildir.

Bạn được hưởng lợi như thế nào

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy