GRI - Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu

Báo cáo về tính bền vững hoặc báo cáo về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp cung cấp thông tin hoạt động xã hội, môi trường, kinh tế và quản trị. Báo cáo trình bày các giá trị, mô hình quản lý của tổ chức và thể hiện mối liên kết giữa chiến lược và cam kết của tổ chức đối với nền kinh tế toàn cầu bền vững. Đây là một liên kết giữa con người, hành tinh, lợi nhuận và tổ chức của bạn.

Các công ty đưa ra báo cáo về tính bền vững cần phải chứng minh tính xác thực của dữ liệu đã công bố. Cũng có những vấn đề tiềm ẩn liên quan đến các khía cạnh xã hội và môi trường khác nhau. Để giảm thiểu tối đa những điều này cũng như để đảm bảo tính chính xác của thông tin, điều quan trọng là có được sự đảm bảo của bên thứ ba đối với báo cáo. Những điều này đảm bảo độ tin cậy, tính đầy đủ và độ chính xác của tài liệu. Control Union Certifications có thể giúp các công ty bằng cách:

  • Thực hiện kiểm tra chiến lược bền vững.
  • Thực hiện phân tích lỗ hổng theo các hướng dẫn của GRI.
  • Sự đảo đảm của các báo cáo về tính bền vững của bên thứ ba theo tiêu chuẩn AA1000AS.
  • Cung cấp sự bảo đảm của trang web.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy