GSES - Kinh tế tuần hoàn

Hệ thống doanh nghiệp bền vững toàn cầu GSES® là một tiêu chuẩn quốc tế cho các doanh nghiệp bền vững. Tinh thần kinh doanh có trách nhiệm xã hội, bền vững và có tính quay vòng có thể tiếp cận được với mọi công ty. Hệ thống hỗ trợ các doanh nhân và các cơ quan ký kết hợp đồng trong việc thực hiện các bước hướng tới phát triển bền vững. Với GSES®, bạn có thể xác định vị thế tổ chức của bạn trong lĩnh vực CSR, SRI, cắt giảm CO2 và kinh tế tuần hoàn. Hệ thống này dựa trên cơ cấu mức ISO cao và các mục tiêu phát triển bền vững của LHQ cũng được lồng ghép.
Tất cả các khối xây dựng của GSES® có thể đạt được như chứng nhận một phần. Các khối xây dựng khác nhau của GSES® dựa trên tiêu chuẩn ISO và Tiêu chuẩn Anh Quốc và được đặt thành 3 cấp độ;

Cấp chuỗi
Cấp công ty
Cấp sản phẩm

Bằng cách trải qua tất cả các bước trong hệ thống và đặt thước đo ở các tổ chức, có thể đo được vị trí hiện tại của các các tổ chức, những gì đã đạt được và những gì cần phải thực hiện để thực sự kinh doanh một cách bền vững.

House of sustainability
This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy