ISCC - Năng lượng sinh học và Sinh khối được Chứng nhận

ISCC EU là chương trình tự nguyện đầu tiên và hàng đầu dựa trên Chỉ thị về Năng lượng Tái tạo Châu Âu (RED), bao gồm các khía cạnh về môi trường và xã hội của sản xuất sinh khối. Nó tương thích với các chương trình RED khác. Trong chuỗi cung ứng, truy xuất nguồn gốc là chìa khóa để đảm bảo quá trình thẩm định của hệ thống.

ISCC đã được phát triển như là một chương trình chứng nhận có thể áp dụng trên toàn thế giới. Chương trình bao gồm việc đánh giá tiêu chí sản xuất bền vững, tiêu chí quản lý, chứng từ truy xuất nguồn gốc và đánh giá tính toán tiết kiệm khí nhà kính.

Phạm vi chứng nhận của ISCC phân biệt các nhà cung cấp chuỗi cung ứng sau đây:

  • Các nhà sản xuất chính, chứng nhận không bắt buộc (trang trại, nông trường, nơi xuất xứ chất thải và dư lượng).
  • Điểm thu gom/thu thập đầu tiên.
  • Đơn vị chuyển đổi (sản phẩm trung gian đầu ra hoặc nhiên liệu cuối cùng).
  • Thương nhân nguyên liệu thô/bán thành phẩm hoặc nhiên liệu cuối cùng.
This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy