ISO 14001: 2015 EMS - Hệ thống Quản lý Môi trường

Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững đã trở thành những yếu tố chính đối với các bên liên quan khác nhau như khách hàng, nhà cung cấp và công chúng. Giống như nhiều tổ chức, tổ chức của bạn có thể ngày càng được thách thức để chứng minh cam kết của mình đối với môi trường. Việc thực hiện một hệ thống quản lý môi trường có thể giúp bạn đáp ứng được thách thức này bằng một số cách quan trọng.

ISO 14001 giúp xác định các vấn đề môi trường tiềm ẩn và loại bỏ hoặc giảm thiểu chúng. Hệ thống quản lý môi trường (EMS - environmental management system) là một đầu tư lâu dài cho sự tồn tại của tổ chức của bạn và có thể giúp bạn trở nên hiệu quả hơn trong việc đạt được các mục tiêu về môi trường. Hơn nữa, bằng cách giúp giữ khách hàng hiện có và thu hút nhiều khách hàng mới, nhiều tổ chức đã nhận ra rằng sự phát triển EMS có thể là một phương tiện để thay đổi tích cực.

Control Union được công nhận về ISO 14001:2015 và có thể hoàn thành các đánh giá cấp chứng nhận trên phạm vi toàn cầu. Đặc biệt đối với các công ty đa địa điểm đặt tại các quốc gia khác nhau, mạng lưới của chúng tôi có thể thực hiện nhiều cuộc đánh giá. Chúng tôi có thể tiến hành đồng thời nhiều đánh giá tại các địa điểm khác nhau nhằm giúp quá trình chứng nhận minh bạch và hiệu quả hơn.

 

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy