ISO 9001: 2015 - Hệ thống Quản lý Chất lượng

ISO 9000 chủ yếu liên quan đến quản lý chất lượng, có nghĩa là một tổ chức phải đáp ứng các yêu cầu như tăng cường chất lượng và sự hài lòng của khách hàng, các quy định hiện hành và đạt được những cải tiến liên tục trong hoạt động.ISO9001:2015 là các chương trình chứng nhận được công nhận như mỗi tiêu chuẩn ISO 17021-1:2015.
Tiêu chuẩn ISO 9001 được biết đến như là một tiêu chuẩn hệ thống quản lý chung. 'Chung' ngụ ý rằng có thể được áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào, lớn hay nhỏ, bất kể sản phẩm hay dịch vụ của tổ chức đó. Ngoài ra còn liên quan đến các doanh nghiệp kinh doanh, cơ quan hành chính công và cơ quan chính phủ. Cho dù phạm vi hoạt động của tổ chức là gì, tiêu chuẩn ISO 9001 cung cấp các yêu cầu về một số tính năng cần thiết mà bạn cần phải thiết lập trong hệ thống quản lý chất lượng của mình cho bất kỳ ngành nào. Tiêu chuẩn được phát triển dựa trên 8 nguyên tắc quản lý chất lượng.

Chứng nhận Control Union BV được RVA công nhận cho chương trình này theo đăng ký nr. Những Sản phẩm RvA-C499. Phạm vi này gồm các văn phòng chính tại Israel và Ba Lan.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy