IVN - Naturtextil

Tổ chức IVN (Internationale Verband der Naturtextilwirtschaft e. V.) được thành lập vào năm 1999 và đã phát triển hai dấu niêm phong chất lượng: BEST được chứng nhận bởi Naturleder IVN và được chứng nhận bởi Naturleder IVN. Hai dấu niêm phong này chịu trách nhiệm về bảo vệ và xem xét lại toàn bộ chuỗi sản xuất dệt may, cả về tiêu chuẩn sinh thái và trách nhiệm xã hội.

Tiêu chuẩn IVN cung cấp chất lượng sinh thái và khuyến khích các sản phẩm dệt may và thuộc da thân thiện môi trường. Hàng dệt may được chứng nhận có thể mang nhãn hiệu được chứng nhận bởi IVN hoặc BEST được chứng nhận bởi IVN. Chứng nhận này mang lại cảm giác tin cậy nhiều hơn cho người tiêu dùng, vì các giới hạn dư lượng nghiêm ngặt hơn nhiều so với những giới hạn được cho phép hợp pháp. BEST được chứng nhận bởi Naturtextil IVN là một tiêu chuẩn dành cho hàng dệt may thân thiện môi trường với các yêu cầu nghiêm ngặt nhất đối với sản xuất dệt may sinh thái ở cấp kỹ thuật cao nhất. Chỉ có một số sản phẩm được lựa chọn mới có thể đáp ứng tiêu chuẩn này và yêu cầu tối thiểu cho chứng nhận này là Tiêu chuẩn Dệt may Hữu cơ Toàn cầu (GOTS). Tiêu chuẩn này đề cập đến tất cả các giai đoạn sản xuất từ nguyên liệu thô đến bán hàng và sử dụng da thành phẩm (không phải là các sản phẩm làm bằng da hoàn thiện). Được chứng nhận bởi Naturleder IVN là tiêu chuẩn cho các sản phẩm da thân thiện môi trường ở Châu Âu.

Tìm hiểu thêm

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy