Lựa chọn Công bằng Control Union

Các nhu cầu về xã hội và môi trường của hành tinh chúng ta ngày nay đòi hỏi phải áp dụng những công cụ chứng nhận đặc thù để đánh giá các vấn đề xã hội và môi trường giữa các công ty và người nông dân. Tiêu chuẩn thương mại xã hội và công bằng của Control Union - Lựa chọn Công bằng CU - dựa trên sự phát triển các nguyên tắc về con người, xã hội, môi trường và kinh tế.

Để được chứng nhận, các công ty phải chứng minh sự tuân thủ những tiêu chí được liệt kê trong tiêu chuẩn.

Việc được chứng nhận bởi Lựa chọn Công bằng CU là một đảm bảo rằng các công ty cam kết phát triển bền vững và cải thiện điều kiện xã hội, đáp ứng nhu cầu của lượng người tiêu dùng có ý thức với môi trường ngày càng tăng.

Lựa chọn Công bằng CU đã phát triển các tiêu chí để kết hợp kinh nghiệm của CU về việc đánh giá những tổ chức khác nhau trên khắp thế giới, dựa trên các nguyên tắc sau:
  • Xã hội - tuân thủ các công ước của ILO và pháp chế quốc gia.
  • Môi trường - nguồn tài nguyên thiên nhiên, nước, chất thải và quản lý đa dạng sinh học.
  • Hệ thống quản lý và Thương mại công bằng (tùy chọn).
  • Kinh tế - minh bạch.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho bất kỳ loại tổ chức nào độc lập với quy mô của nó.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy