Mexico SAGARPA Hữu cơ

Control Union Certifications ở Mexico đã được Bộ Nông nghiệp Mexico (SENASICA - SAGARPA) chính thức phê chuẩn để cung cấp các dịch vụ chứng nhận theo Tiêu chuẩn Hữu cơ Mexico LPO (Ley de Productos Orgánicos). Dưới sự công nhận này, chúng tôi có thể tiến hành các kiểm tra và chứng nhận về đơn vị sản xuất cây trồng, bộ sưu tập cây trồng hoang dã, đơn vị gia súc/gia cầm, đơn vị chế biến và thương nhân.
Để có được chứng nhận "Mexico SAGARPA Hữu cơ", phải thực hiện theo các bước sau đây:

1. Thực hiện các Thực hành Hữu cơ phải được xem xét và thực hiện theo Luật về Sản xuất Hữu cơ (LPO) và các quy định bổ sung.
Khoảng thời gian chuyển đổi: mỗi đơn vị sản xuất phải trải qua giai đoạn chuyển đổi trước khi được chứng nhận.

2. Chương trình hữu cơ
Mỗi nhà sản xuất / nhà điều hành muốn sản xuất, chứng nhận và kinh doanh các sản phẩm được phân loại là Hữu cơ phải thiết lập một Chương trình Hữu cơ, trong đó phải mô tả đầy đủ các hoạt động được thực hiện trong đơn vị sản xuất

3. Liên hệ với Cơ quan Chứng nhận Hữu cơ (OCO) được SENASICA phê duyệt
Các nhà sản xuất muốn sản xuất, chứng nhận và thương mại hóa các sản phẩm của mình là Hữu cơ nên tiếp cận OCO do SENASICA phê duyệt, những người sẽ hướng dẫn họ thông qua quá trình chứng nhận (như Control Union).

4. Chứng nhận sản phẩm hữu cơ
Một khi các bước trước đó đã được bao gồm, Control Union sẽ thực hiện ít nhất một kiểm tra về tính hữu cơ, trong đó sự tuân thủ các quy định sẽ được xác minh. Sau khi xem xét kết quả của cuộc kiểm tra, Control Union sẽ cấp giấy chứng nhận tương ứng cho người nộp đơn.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy