MSC - Hội đồng Quản lý Hàng hải

Tiêu chuẩn đánh bắt thủy sản của Hội đồng Quản lý Hàng hải (MSC) và Chuỗi Hành trình sản phẩm (CoC) của MSC giúp các công ty và tổ chức thúc đẩy và xác định hoạt động đánh bắt thủy sản tự nhiên là bền vững và được quản lý tốt. Quá trình chứng nhận MSC bao gồm đánh bắt thủy sản từ 'tàu cá đến đĩa ăn' và trên toàn bộ chuỗi cung ứng.

Các nguyên tắc và tiêu chí của Hội đồng Quản lý Hàng hải (MSC) về đánh bắt thủy sản bền vững đã được phát triển vào năm 1999 như là một phương pháp để thúc đẩy nghề đánh bắt thủy sản bền vững. Tiêu chuẩn MSC chỉ áp dụng cho ngành đánh bắt thủy sản tự nhiên - bất kể kích thước, chủng loại hoặc vị trí của chúng. Tiêu chuẩn của MSC trong việc xác định các trung tâm đánh bắt thủy sản bền vững về môi trường, được quản lý tốt xoay quanh 3 nguyên tắc chính: điều kiện của trữ lượng cá, tác động của nghề đánh bắt thủy sản lên hệ sinh thái xung quanh và tính hiệu quả và hoạt động của hệ thống quản lý đánh bắt thủy sản. Để đảm bảo rằng các sản phẩm của ngành đánh bắt thủy sản được bán đúng cách từ chiếc thuyền đến đĩa ăn, chương trình này cũng được hỗ trợ theo tiêu chuẩn Chuỗi Hành trình sản phẩm (CoC) của MSC. Điều này cung cấp các quy tắc về việc mua bán, chế biến và kinh doanh các sản phẩm được chứng nhận.

Các nguyên tắc của Chuỗi Hành trình sản phẩm MSC là:

  1. Mua hàng từ nhà cung cấp được chứng nhận
  2. Các sản phẩm được chứng nhận có thể nhận diện được
  3. Các sản phẩm được chứng nhận được tách riêng
  4. Khả năng truy xuất nguồn gốc và khối lượng được ghi lại
  5. Tổ chức có hệ thống quản lý

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy