MSPO - Dầu cọ Bền vững Malaysia

Tiêu chuẩn Dầu cọ Bền vững Malaysia (MSPO - Malaysian Sustainable Palm Oil) sẽ được thực hiện một cách bắt buộc trước cuối năm 2019. Thời hạn bắt buộc bao gồm ba giai đoạn. Các ngành trồng trọt đã có chứng nhận RSPO thì là trước ngày 31 tháng 12 năm 2018 và những ngành chưa có chứng nhận thì là trước ngày 30 tháng 6 năm 2019, còn các hộ nông dân nhỏ lẻ chưa có chứng nhận thì là trước ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Tiêu chuẩn MSPO điều chỉnh quản lý sản xuất dầu cọ với nhiều luật và quy định hiện hành của quốc gia. Trong bối cảnh bền vững về dầu cọ, loại chương trình tương tự được thực hiện là Hội nghị bàn tròn về Dầu cọ Bền vững (RSPO - Roundtable Sustainable Palm Oil) và Dầu cọ Bền vững Indonesia (ISPO - Indonesia Sustainable Palm Oil).
Bạn được hưởng lợi như thế nào
Chứng nhận MSPO cung cấp quản lý bền vững và có trách nhiệm đáng tin cậy, mang lại các tác động tích cực về xã hội, môi trường và kinh tế, đồng thời giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực, đặc biệt đối với con người và môi trường. Những lợi ích này có thể được tóm tắt như sau;
 • Cải thiện thành các tiêu chuẩn quản lý 
 • Khuyến khích quản lý rừng bền vững
 • Tăng cường đa dạng sinh học
 • Tăng cường xã hội 
 • Cải thiện hiệu quả dẫn đến các lợi ích kinh tế
 • Tuân thủ các chính sách về sức khỏe và an toàn
 • Tuân thủ các yêu cầu pháp lý và nhà thầu
 • Tiếp cận thị trường hiện có và thị trường mới
Tiêu chuẩn trông như thế nào
Tiêu chuẩn MSPO (Sê-ri MS 2530:2013) bao gồm 4 (bốn) phần với 7 (bảy) nguyên tắc dưới đây :
 • Phần 1: Các nguyên tắc chung
 • Phần 2: Các nguyên tắc chung dành cho hộ nông dân nhỏ lẻ
 • Phần 3: Các nguyên tắc chung đối với đồn điền dầu cọ và hộ nhỏ lẻ có tổ chức
 • Phần 4: Các nguyên tắc chung đối với các nhà máy sản xuất dầu cọ
 
Cách có được chứng nhận
Hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách nhấp vào nút liên hệ trên trang này. Dựa trên thông tin bạn cung cấp, Control Union Certifications sẽ gửi cho bạn một đề nghị. Quá trình chứng nhận có thể bắt đầu ngay sau khi bạn chấp nhận đề nghị của chúng tôi. Từ thời điểm đó, bạn cũng có thể đăng ký sử dụng Thương hiệu, tuân theo các Quy tắc về Truyền thông & Tuyên bố.
 
Quy trình chứng nhận
 
This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy