NPOP Ấn Độ

Control Union Certifications ở Ấn Độ được công nhận bởi Cơ quan Công nhận Quốc gia (NAB - National Accreditation Body), Chính phủ Ấn Độ. Theo công nhận này, CUC có thể thực hiện các kiểm định và chứng nhận về những trang trại/nhóm người nông dân, cơ sở chế biến, thương nhân/nhà xuất khẩu, các đơn vị thu gom tự nhiên, đơn vị nuôi ong/nghề nuôi ong và gia súc/gia cầm theo các hướng dẫn của Chương trình Quốc gia về Sản xuất Hữu cơ.

Để cung cấp cho sự phát triển nông sản và sản phẩm chất lượng hữu cơ tập trung và định hướng tốt, Bộ Thương mại và Công nghiệp thuộc Chính phủ Ấn Độ đã khởi động Chương trình Quốc gia về Sản xuất Hữu cơ (NPOP) vào năm 2000. Chương trình này được chính thức thông báo vào tháng 10 năm 2001 theo Đạo luật Ngoại thương & Phát triển. Theo thông báo của DGFT, các nông sản được xuất khẩu là sản phẩm hữu cơ cần phải có giấy chứng nhận hữu cơ được cấp bởi cơ quan chứng nhận được công nhận.

Chứng nhận cho phép bạn sử dụng lô-gô Hữu cơ Ấn Độ. Dấu chứng nhận Hữu cơ Ấn Độ chứng nhận rằng một sản phẩm thực phẩm hữu cơ tuân theo các tiêu chuẩn NPOP.

Phạm vi của NPOP là toàn diện. Bao gồm các chính sách phát triển và chứng nhận sản phẩm hữu cơ và các tiêu chuẩn quốc gia về những sản phẩm và quy trình đó. NPOP cũng xem xét việc công nhận các chương trình được những cơ quan kiểm định và chứng nhận thực hiện cùng với việc chứng nhận các sản phẩm hữu cơ. Bạn có thể tải xuống tiêu chuẩn NPOP.

 

 

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy