OCS 100 - Tiêu chuẩn Thành phần Hữu cơ

Tiêu chuẩn Thành phần Hữu cơ (OCS - Organic Content Standard) áp dụng cho bất kỳ sản phẩm nào không phải là thực phẩm có chứa từ 95-100% nguyên liệu hữu cơ. Tiêu chuẩn này xác minh sự hiện diện và lượng nguyên liệu hữu cơ trong một thành phẩm và theo dõi hành trình của nguyên liệu thô từ nguồn đến thành phẩm.

OCS 100 dựa vào xác minh của bên thứ ba để xác nhận xem thành phẩm có chứa chính xác lượng nguyên liệu hữu cơ gia tăng ban đầu hay không. OCS cho phép đánh giá và kiểm tra độc lập, minh bạch, nhất quán và toàn diện các tuyên bố về thành phần chất hữu cơ trên sản phẩm. OCS 100 bao gồm quy trình chế biến, sản xuất, đóng gói, gắn nhãn, kinh doanh và phân phối sản phẩm có chứa ít nhất 95% nguyên liệu 'hữu cơ' được chứng nhận. Có thể được sử dụng như là một công cụ doanh nghiệp với doanh nghiệp để cung cấp cho công ty phương tiện đảm bảo rằng họ đang bán chất lượng cũng như nhận đúng những gì họ thanh toán.

Chứng nhận Control Union BV được SLAB công nhận cho chương trình này theo đăng ký nr. Những Sản phẩm CP-004-01.

Tìm hiểu thêm

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy