PEF - Dấu chân Môi trường của Sản phẩm

Các tuyên bố về sản phẩm như tươi xanh, an toàn môi trường, thân thiện môi trường và bền vững đang ngày càng trở nên phổ biến. Các mức độ bảo đảm cao nhất về các tuyên bố này được hợp thức hóa của bên thứ ba độc lập cung cấp thông qua phương pháp luận quốc tế và tiêu chuẩn hóa.

Chứng nhận Dấu chân Môi trường của Sản phẩm (PEF - Product Environment Footprint) có thể giúp tổ chức của bạn thiết lập quản lý sản phẩm bền vững hơn và những cải tiến hiệu quả có liên quan.

Có sự quan tâm ngày càng tăng giữa các công ty trong việc áp dụng cách tiếp cận đánh giá vòng đời (LCA) để xác định hoạt động bền vững của sản phẩm. Hiện tại, LCA được xem là phương pháp duy nhất để đánh giá và định lượng tác động môi trường của sản phẩm hoặc hoạt động (một hệ thống nhiều sản phẩm) trong suốt vòng đời của mình. Bằng cách xác định đầu vào nguyên liệu thô và đầu ra phát thải và các sản phẩm phế thải, một bức tranh hoàn chỉnh về toàn bộ tác động môi trường có thể được thiết lập.

Control Union Certifications cung cấp cách tiếp cận LCA dựa trên các nguyên tắc và khung ISO 14040 và 14044. Bất kể phạm vi quan tâm của bạn là từ nôi đến nấm mồ, từ nôi đến nôi, từ nôi đến cổng, từ cổng đến cổng, đội ngũ chuyên gia LCA của chúng tôi có thể đảm bảo rằng tuyên bố dấu chân sản phẩm của bạn được xác minh bởi một bên thứ ba độc lập, có đủ trình độ chuyên môn.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy