PrimusGFS

PrimusGFS là một Sáng kiến An toàn Thực phẩm Toàn cầu (GFSI) được đánh giá chuẩn và công nhận đầy đủ về các kế hoạch đánh giá bao gồm cả phạm vi GAP và GMP cũng như các hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FSMS). Chương trình này cung cấp chứng nhận cho các hoạt động phát triển và sản xuất sản phẩm xử lý tối thiểu (gọt sạch).
PrimusGFS được Azzule Systems sở hữu và quản lý.

Chứng nhận PrimusGFS được chia thành 3 mô đun
Mô đun 1 – Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm (áp dụng cho tất cả các phạm vi)
Mô đun 2 – Với 2 mô đun phụ khác nhau: Các Thực hành Nông nghiệp Tốt và Thực hành Sản xuất Tốt (Khả năng áp dụng của các mô đun sẽ phụ thuộc vào phạm vi đánh giá)
Mô đun 3 – Phân tích Mối nguy và Điểm Kiểm soát Tới hạn (Chỉ dành cho các Đơn vị Chế biến)

Tiêu chuẩn có các đánh giá riêng biệt về:

  • Nông trại (Trang trại)
  • Đội Thu hoạch
  • Nhà khai thác bao bì
  • Bộ vi xử lý

Để biết thêm thông tin và tài liệu hỗ trợ, vui lòng truy cập:www.primusgfs.comThis website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy