REDcert - Sinh khối cho năng lượng

REDcert EU đã được phát triển như là một trong những chương trình tự nguyện đầu tiên dựa trên Chỉ thị năng lượng tái tạo Châu Âu (RED). Trọng tâm chính của REDcert là chuỗi cung ứng ở Châu Âu. Điều này có nghĩa là REDcert EU giới hạn chỉ áp dụng phần lớn ở các nước thành viên Châu Âu.

REDcert đã được phát triển như là một chương trình chứng nhận chất lượng, có thể áp dụng được trên khắp Châu Âu. Cụ thể, bao gồm việc đánh giá tiêu chí sản xuất bền vững, tiêu chí quản lý, chứng từ truy xuất nguồn gốc và đánh giá khí nhà kính, tiết kiệm tính toán bổ sung.

REDcert có thể phân biệt giữa:

  • Các nhà sản xuất chính, chứng nhận không bắt buộc (trang trại, nông trường, nơi xuất xứ chất thải và dư lượng).
  • Điểm thu gom/thu thập đầu tiên.
  • Đơn vị chuyển đổi (sản phẩm trung gian đầu ra hoặc nhiên liệu cuối cùng).
  • Thương nhân về nguyên liệu thô/trung gian hoặc nhiên liệu cuối cùng.
This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy