SA8000

Tiêu chuẩn SA8000® là tiêu chuẩn chứng nhận xã hội hàng đầu cho các nhà máy và tổ chức trên toàn cầu. Nó được Social Accountability International thiết lập vào năm 1997 như một sáng kiến đa bên liên quan. Trong những năm qua, Tiêu chuẩn đã phát triển thành một khuôn khổ tổng thể giúp các tổ chức được chứng nhận thể hiện sự cống hiến của họ trong việc đối xử công bằng với người lao động trong các ngành công nghiệp và ở bất kỳ quốc gia nào.
SA8000 đo lường hiệu quả xã hội trong tám lĩnh vực quan trọng đối với trách nhiệm xã hội tại nơi làm việc, được dựa trên một yếu tố hệ thống quản lý giúp cải thiện liên tục tất cả các khía cạnh của Tiêu chuẩn. Nó được các thương hiệu và các nhà lãnh đạo ngành đánh giá cao về cách tiếp cận nghiêm ngặt để đảm bảo tuân thủ xã hội các chất lượng cao nhất trong chuỗi cung ứng của họ, trong khi vẫn không hy sinh lợi ích kinh doanh.

SAAS (Dịch vụ kiểm định trách nhiệm xã hội) đánh giá hiệu quả hoạt động và các hệ thống quản lý của Control Unions theo các yêu cầu công nhận để thực hiện kiểm định SA8000, thông báo rằng CU Inspections & Certifications India Pvt Ltd đã được phê duyệt chứng nhận có hiệu lực từ ngày 01/03/2018. Hiện tại phạm vi chứng nhận là ở Ấn Độ.

http://www.saasaccreditation.org/Control_Union


Các thành phần của tiêu chuẩn
1. Lao động trẻ em
2. Lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc
3. Sức khỏe và an toàn
4. Tự do thành lập hiệp hội và quyền thương lượng tập thể
5. Phân biệt đối xử
6. Thực hành kỷ luật
7. Giờ làm việc
8. Tiền công
9. Hệ thống quản lý

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy