SBP - Chương trình Sinh khối Bền vững

Chương trình Sinh khối Bền vững (SBP - Sustainable Biomass Program) được thành lập bởi các công ty lớn ở Châu Âu, sử dụng sinh khối trong các nhà máy điện nhằm chứng nhận sinh khối gỗ bền vững cho việc sử dụng năng lượng. Chứng nhận bắt đầu tại nhà sản xuất sinh khối, làm cho chứng nhận rừng không còn là cách duy nhất để chứng minh tuân thủ bền vững.

Mục tiêu của SBP là tuân thủ các yêu cầu pháp lý, quy định và tính bền vững trong Liên minh châu Âu. Khung SBP đưa ra cách tiếp cận toàn diện hơn về những yêu cầu của chương trình và tập trung vào việc thực hiện phát triển hiện tại trong xã hội. Đặc biệt chú ý đến sự tuân thủ xã hội, thay đổi sử dụng đất và đa dạng sinh học.

SBP bao gồm toàn bộ chuỗi cung ứng từ rừng đến người tiêu dùng. Khung này là một chương trình chứng nhận tập trung vào nhà máy, khác với các chương trình chứng nhận tập trung vào rừng . Tuy nhiên, nếu lĩnh vực tìm nguồn cung ứng đã được chứng nhận thì việc có được sự phê duyệt của SBP dành cho sản phẩm là tương đối dễ dàng.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web Hợp tác Sinh khối Bền vững.

SBP bao gồm nhiều tiêu chuẩn:

Tiêu chuẩn

Tên tiêu chuẩn

Có thể áp dụng cho

Tiêu chuẩn SBP 1 Tiêu chuẩn Tuân thủ về Nguyên liệu cấp Các nhà sản xuất sinh khối có cơ sở cung ứng chưa được chứng nhận
Tiêu chuẩn SBP 2 Chứng nhận nguyên liệu cấp
tuân thủ SBP
Tất cả các nhà sản xuất sinh khối, có cơ sở cung ứng
được chứng nhận 100%
Tiêu chuẩn SBP 3 Yêu cầu về Hệ thống chứng nhận
đối với các cơ quan chứng nhận
Các cơ quan chứng nhận (Control Union)
Tiêu chuẩn SBP 4 Chuỗi Hành trình sản phẩm Tất cả chủ sở hữu hợp pháp của sinh khối trong chuỗi cung ứng
Tiêu chuẩn SBP 5 Thu thập và truyền thông
dữ liệu
Tất cả chủ sở hữu hợp pháp của sinh khối trong chuỗi cung ứng
Tiêu chuẩn SBP 6 Tính toán
cân bằng năng lượng và cacbon
Người dùng cuối về sinh khối để sản xuất năng lượng / nhiệt

Chứng nhận Control Union BV được ASI công nhận cho chương trình này theo đăng ký nr. Những Sản phẩm ASI-ACC-017.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy