SFP - Chương trình Sợi Bền vững

Chương trình Sợi Bền vững (SFP - Sustainable Fibre Programme) vạch ra rõ ràng các khái niệm về tính bền vững của địa phương và khu vực, phù hợp với định nghĩa toàn cầu về các khái niệm xã hội, kinh tế và môi trường. Chương trình sẽ tuyển chọn những quy trình nông nghiệp và chăn nuôi hữu cơ tốt nhất và chuyển những quy trình đó thành thực hành có thể đạt được rộng rãi hơn và bền vững hơn, với sự cứng rắn trong việc duy trì giai đoạn chuyển đổi – một khái niệm nổi tiếng về các chương trình chứng nhận hữu cơ.

Mục tiêu của chứng nhận SFP là tiếp cận các ngành thời trang và dệt may theo cách giúp bảo vệ sinh kế và phúc lợi của con người bằng cách xóa đói giảm nghèo, đồng thời giảm thiểu tối đa tác động lên môi trường. Tiêu chuẩn này đề cập đến:

  • Phúc lợi về quyền lao động của người nông dân và hệ thống giá cả hợp lý.
  • Mối quan tâm về môi trường bao gồm GHG bằng cách giảm chất gây ô nhiễm trong quá trình sử dụng, bảo tồn nước và năng lượng tạo môi trường làm việc an toàn, vệ sinh và tốt hơn.
  • Tận dụng theo cách công bằng và minh bạch về mặt kinh tế xã hội.

SFP xem xét toàn bộ chuỗi hành trình sản phẩm, từ sợi đến bán lẻ, bằng cách sử dụng khả năng truy xuất nguồn gốc thông qua các tiêu chuẩn tuyên bố thành phần. Chương trình đề cao các thông số chất lượng của sợi – giúp nhận diện dễ dàng nhiễm bẩn với các sợi không bền vững bằng phân tích trong phòng thí nghiệm.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy