SMETA - Đánh giá 2 trụ và 4 trụ

Control Union Certifications cung cấp đánh giá SMETA (Sedex Member Ethical Trade Audit - Đánh giá thương mại đạo đức thành viên Sedex), đây là một phương pháp được sáng kiến tư vấn nhiều bên liên quan, Sedex phát triển. Vai trò của SMETA là điều chỉnh các tiêu chuẩn đánh giá xã hội và thực hành giám sát để giảm bớt gánh nặng đánh giá cho nhà cung cấp bằng cách chia sẻ các báo cáo và thúc đẩy cải tiến trong tiêu chuẩn lao động chuỗi cung ứng.
Đánh giá 2 trụ của SMETA được quản lý theo các tiêu chuẩn có trong mã cơ sở ETI. Đánh giá 4 trụ của SMETA có thêm các yêu cầu về quản lý môi trường mở rộng cũng như về các thực hành kinh doanh. Có thể thực hiện báo cáo thông qua cơ sở dữ liệu Sedex, tùy thuộc vào yêu cầu của bạn. Thông thường, các địa điểm hợp lệ phải hoàn thành tự đánh giá trước khi bắt đầu đánh giá. Vui lòng yêu cầu cung cấp gói thông tin trước đánh giá khi đăng ký.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy