Thực hành Sản xuất Tốt GMP+

Control Union Certifications cung cấp một số chứng nhận an toàn thức ăn chăn nuôi, bao gồm GMP+ FSA về Đảm bảo An toàn Thức ăn chăn nuôi, GMP+ FRA về Đảm bảo có Trách nhiệm về Thức ăn chăn nuôi, Thực hành Kinh doanh Tốt (GTP - Good Trading Practices) và đánh giá thức ăn chăn nuôi an toàn.

GMP+ FSA dựa trên các yêu cầu về quản lý chất lượng ISO cùng với tích hợp Kế hoạch Phân tích Mối nguy và Kiểm soát Tới hạn (HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Plan).
 
 Chương trình chứng nhận GMP+ xác định các điều kiện liên quan đến cơ sở sản xuất cũng như các hoạt động lưu trữ, vận tải, thương mại và giám sát. Cách tiếp cận này đảm bảo kiểm soát trong toàn bộ chuỗi thức ăn chăn nuôi để đạt được tiêu chuẩn cao nhất.
 
Control Union Certifications cũng cung cấp GMP+ FRA, GTP và đánh giá thức ăn chăn nuôi an toàn. Việc kết hợp các đánh giá về an toàn thực phẩm và thức ăn chăn nuôi giúp giảm nhân đôi công việc và thời gian.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy