URSA - Hiểu về Đánh giá Tìm nguồn cung ứng có Trách nhiệm

URSA (Understanding Responsible Sourcing Audit - Hiểu về Đánh giá Tìm nguồn cung ứng có Trách nhiệm) cho phép đánh giá độc lập về sự tuân thủ của nhà cung cấp dựa trên tất cả các luật, quy định hiện hành và các yêu cầu bổ sung trong Chính sách tìm nguồn có trách nhiệm của Unilever. Unilever đã bổ nhiệm Control Union là một trong những công ty đánh giá được ưu tiên thực hiện đánh giá tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm.
URSA vượt xa các giao thức được ngành chấp nhận và đánh giá các hoạt động của nhà cung cấp về tiêu chuẩn lao động, sức khỏe và an toàn, nhân quyền, tính toàn vẹn kinh doanh, quản lý môi trường và quyền sở hữu đất đai. Việc thực hiện đánh giá URSA là cần thiết để đáp ứng các yêu cầu của Unilever về sự tuân thủ và để leo lên bậc thang tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm để đạt được Điểm chuẩn thực hành tốt. Là một nhà cung cấp của Unilever, để bắt đầu quá trình đánh giá URSA, bạn cần phải hoàn tất đăng ký địa điểm trong USQS (Unilever Supplier Qualification System - Hệ thống Đạt tiêu chuẩn Nhà cung cấp của Unilever). Sau khi thực hiện yêu cầu đánh giá, bạn sẽ có thể chuẩn bị cho đánh giá tại hiện trường. Báo cáo đánh giá sẽ dựa trên danh sách kiểm tra do Unilever đưa ra cho bạn.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy