Công bố

Tính minh bạch là một từ khóa trong chứng nhận. Điều này liên quan đến các tiêu chuẩn, quy trình và báo cáo và Control Union Certifications công bố tất cả các tiêu chuẩn cập nhật hiện hành cho chương trình chứng nhận nhất định trên trang web của mình.

Là một quy trình tiêu chuẩn, khi yêu cầu 'bản tóm tắt công khai' về việc đánh giá, một bản tóm tắt sẽ được công bố trên trang web của Control Union Certifications. Điều này cho phép công khai minh bạch về những khía cạnh chính của thông tin liên quan và trấn an các bên liên quan, những người có thể theo dõi quá trình phát triển. Điều này cũng kích thích cải tiến liên tục.

Có thể cung cấp các bản cứng theo yêu cầu.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy