Tư vấn và tăng cường độ tin cậy tuân thủ của bạn

Control Union cung cấp tư vấn và hỗ trợ theo yêu cầu để giúp chuẩn bị các tài liệu cần thiết và biểu mẫu giám sát cũng như đăng ký cơ sở. Đội ngũ toàn cầu có năng lực của chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm về an toàn thực phẩm dưới sự quản lý của trưởng phòng FSMA của chúng tôi ở Hoa Kỳ, đó là người đã làm việc ở vị trí cán bộ tuân thủ FDA. 

Hơn nữa, chúng tôi cung cấp cho bạn các mẫu tài liệu sẵn có của FSMA và hỗ trợ giám sát và cải tiến liên tục thông qua nền tảng trực tuyến của chúng tôi, nơi các tài liệu được tải lên, chia sẻ và xem xét lại hoặc cập nhật khi cần. 

Chúng tôi cũng cung cấp chuỗi cung ứng và hỗ trợ truy xuất nguồn gốc sản phẩm bao gồm xây dựng chương trình xác minh nhà cung cấp nước ngoài (FSVP) của bạn cho các địa điểm ở Hoa Kỳ, đồng thời chúng tôi có mạng lưới toàn cầu vững mạnh và có năng lực gồm những cá nhân đủ trình độ chuyên môn có thể nhận hỗ trợ thêm bất kỳ khi cần ở các địa điểm của nhà cung cấp nước ngoài của bạn.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy