Đào tạo – PCQI và hội thảo

Control Union cung cấp các chương trình đào tạo Cá nhân được phê duyệt về kiểm soát phòng ngừa trong thực phẩm (PCQI) và Chương trình Xác minh Nhà cung cấp nước ngoài (FSVP) được phê duyệt. Chương trình đào tạo của chúng tôi được cung cấp bởi các giảng viên được phê duyệt đã tham gia vào chương trình đào tạo chính thức ở Hoa Kỳ với tư cách là giảng viên đáng tin cậy của PCQI. Chúng tôi cũng tổ chức hội thảo và hội nghị chuyên đề về FSMA với việc tìm hiểu và tương tác tại chỗ với các chuyên gia đánh giá về chì trong an toàn thực phẩm có kinh nghiệm và chuyên gia về chủ đề nhằm giúp bạn chuẩn bị một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm hiện đại.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần đào tạo và chúng tôi sẽ sẵn sàng cung cấp cho bạn danh sách các khóa học/hội thảo sắp tới trên toàn cầu và lệ phí.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy