Kiểm định tính sẵn sàng FSMA

Control Union cung cấp hỗ trợ cho các nhà cung cấp cũng như nhà nhập khẩu trong việc chuẩn bị sẵn sàng cho FSMA. Việc tiến hành đánh giá được thực hiện bởi các chuyên gia đánh giá trưởng được đào tạo, có trình độ chuyên môn và được quốc tế công nhận, họ là những người sẽ tiến hành phân tích lỗ hổng toàn diện tại hiện trường cũng như xem xét tài liệu bên ngoài hiện trường thông qua nền tảng trực tuyến của chúng tôi. 

Có ba mức độ đánh giá kèm hỗ trợ tư vấn mà chúng tôi cung cấp: 

Mức 1 – cho các địa điểm được chứng nhận theo tiêu chuẩn GFSI.
Thời gian - 1 ngày.
Kết quả gồm có báo cáo đầy đủ xác định các GAP theo các quy tắc FSMA cũng như hướng dẫn thêm về cách chuẩn bị sẵn sàng để tuân thủ đầy đủ.

Mức 2 – cho các địa điểm được chứng nhận theo Tiêu chuẩn an toàn thực phẩm nội bộ khác như ISO 22000 hoặc HACCP.
Thời gian – 2 ngày.
Kết quả gồm có báo cáo đầy đủ xác định các GAP theo các quy tắc FSMA cũng như hướng dẫn thêm về cách chuẩn bị sẵn sàng để tuân thủ đầy đủ.

Mức 3 – cho các địa điểm không có bất kỳ chứng nhận nào.
Thời gian – 3 ngày.
Kết quả gồm có báo cáo xác định đầy đủ các GAP theo các quy tắc FSMA cũng như hướng dẫn thêm và các hành động khắc phục đề xuất về cách chuẩn bị sẵn sàng để tuân thủ đầy đủ.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy