Kiểm định tính sẵn sàng FSMA

Control Union cung cấp hỗ trợ cho các nhà cung cấp cũng như nhà nhập khẩu trong việc chuẩn bị sẵn sàng cho FSMA. Việc tiến hành đánh giá được thực hiện bởi các chuyên gia đánh giá trưởng được đào tạo, có trình độ chuyên môn và được quốc tế công nhận, họ là những người sẽ tiến hành phân tích lỗ hổng toàn diện tại hiện trường cũng như xem xét chứng từ bên ngoài hiện trường thông qua nền tảng trực tuyến của chúng tôi. 

Có ba mức độ đánh giá kèm hỗ trợ tư vấn mà chúng tôi cung cấp: 

Mức 1 – đối với các địa điểm được chứng nhận theo Tiêu chuẩn GFSI.
Thời gian – 1 ngày.
Kết quả là một báo cáo toàn diện xác định các LỖ HỔNG theo quy tắc FSMA cũng như hướng dẫn thêm về cách sẵn sàng tuân thủ hoàn toàn. 

Mức 2 – đối với các địa điểm được chứng nhận theo một Tiêu chuẩn an toàn thực phẩm nội bộ khác như ISO 22000 hoặc HACCP.
Thời gian – 2 ngày.
Kết quả là một báo cáo toàn diện xác định các LỖ HỔNG theo quy tắc FSMA cũng như hướng dẫn thêm về cách sẵn sàng tuân thủ hoàn toàn. 

Mức 3 – đối với các địa điểm không có bất kỳ chứng nhận nào tại chỗ.
Thời gian – 3 ngày.
Kết quả là một báo cáo toàn diện xác định các LỖ HỔNG theo quy tắc FSMA cũng như hướng dẫn thêm và hành động khắc phục được đề xuất về cách sẵn sàng tuân thủ hoàn toàn.