Môi trường

Đánh giá về môi trường đã trở nên quan trọng trong những năm qua. Các dịch vụ môi trường của chúng tôi được thiết kế để đem đến cho công ty bạn cái nhìn sâu sắc về hoạt động môi trường của mình (chẳng hạn như lượng khí thải CO2) cũng như việc tiêu thụ năng lượng và các nguyên liệu thô khác đang được xử lý.

Mỗi đánh giá môi trường của Control Union đều dựa trên các phương pháp luận hiện đại nhất cho phép đánh giá ở cấp độ doanh nghiệp, sản phẩm và/hoặc dự án. Dựa trên những kết quả này, bạn sẽ có cơ sở đáng tin cậy cho truyền thông doanh nghiệp xoay quanh tác động môi trường của bạn.

Ngoài ra, chúng tôi có thể tiến xa hơn một bước và xác định các cơ hội cho việc giảm tiêu thụ năng lượng cũng như việc sử dụng các nguyên liệu thô.

 Chúng tôi cung cấp các dịch vụ:

  • Dấu chân CO2
  • Dấu chân nước
  • Dấu chân năng lượng
  • Đánh giá vòng đời (LCA - Life Cycle Assessment)
  • Phân tích giảm thiểu năng lượng doanh nghiệp
  • Các chương trình trung hòa CO2
  • ISO 14001 (Hệ thống quản lý môi trường)
  • ISO 26000 (Tiêu chuẩn Trách nhiệm Xã hội)
  • ISO 50001 (Hệ thống quản lý năng lượng)
  • Bảo đảm GRI

Chúng tôi cung cấp các đánh giá được đề cập ở trên ở cả cấp độ sản phẩm cũng như cấp độ doanh nghiệp.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy