Thức ăn chăn nuôi

Control Union cung cấp các dịch vụ kiểm định và chứng nhận cho ngành thức ăn chăn nuôi để giúp bạn đáp ứng những tiêu chuẩn cao nhất. Bao gồm các sản phẩm khô, lỏng, hàng rời hoặc đóng gói.

Chương trình chứng nhận an toàn thức ăn chăn nuôi lớn nhất, GMP+ FSA, dựa trên các yêu cầu quản lý chất lượng ISO cùng kết hợp với Phân tích mối nguy và Điểm kiểm soát tới hạn (HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points).

Chương trình chứng nhận GMP+ không chỉ xác định các điều kiện liên quan đến cơ sở sản xuất mà còn về lưu kho, vận tải, thương mại và giám sát.
 
Control Union cung cấp chương trình GMP+ FSA cũng như thực hành thương mại tốt và kiểm định thức ăn chăn nuôi an toàn.

Dịch vụ

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy