Industry_Good-Agricultural-Practises
Thực hành nông nghiệp tốt

Chúng tôi giúp cam đoan với người tiêu dùng về cách thức sản xuất thực phẩm trong trang trại bằng cách giảm thiểu tối đa những tác động gây hại đến môi trường của hoạt động nông trường, giảm việc sử dụng đầu vào hóa chất và đảm bảo cách tiếp cận có trách nhiệm đối với sức khỏe và an toàn của người lao động cũng như việc chăm sóc động vật.